Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2019

blackmamba
5061 71e0 500
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
blackmamba
5631 3d0e
Reposted fromthesmajl thesmajl viasatyrlane satyrlane
blackmamba
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
blackmamba
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viasatyrlane satyrlane
blackmamba
5993 9987 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaKrzychulec Krzychulec
blackmamba
blackmamba
6490 8158 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyrlane satyrlane
blackmamba
Reposted fromFlau Flau viasatyrlane satyrlane
blackmamba
9476 0f67 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viasatyrlane satyrlane
blackmamba
0009 489f

Kiedy twoi znajomi zapoznali cię z kimś, kogo nie znałeś, po czym wyszli z pokoju...

Reposted fromflyingdutchman flyingdutchman viasatyrlane satyrlane

July 06 2019

blackmamba

July 05 2019

blackmamba
2662 294f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaKrzychulec Krzychulec
blackmamba
Reposted fromtowo85 towo85 viaKrzychulec Krzychulec
blackmamba
6730 5b6c 500
Reposted fromyikes yikes vianoisetales noisetales
blackmamba
3824 fc9f
Reposted fromasxhin asxhin vianoisetales noisetales
blackmamba
2713 4887 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianoisetales noisetales

July 04 2019

blackmamba
8830 d724 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viasatyrlane satyrlane

July 03 2019

blackmamba
1507 d4df
Reposted fromtichga tichga viaPaseroVirus PaseroVirus
blackmamba
1084 1fe0
Reposted fromzelbekon zelbekon viaKrzychulec Krzychulec
blackmamba
8293 eace 500
Reposted fromfungi fungi viaKrzychulec Krzychulec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl